[Collapse/Expand]
TRA CỨU NHANH TỜ KHAI HẢI QUAN
Nhập số Tờ khai cần tra cứu (nhập 11 số đầu hoặc cả 12 số của tờ khai)

TRA CỨU TỜ KHAI
Thông tin trả về kết quả tờ khai đã được xác nhận đủ điều kiện qua khu vực giám sát từ hệ thống VASSCM của Hải quan.
Các container đủ điều kiện qua KVGS mới được lấy ra khỏi cảng hoặc xếp lên tàu

DANH SÁCH CONTAINER CỦA TỜ KHAI
STT
CONTAINER
CHUYẾN TÀU
TỜ KHAI HẢI QUAN
CHỦ HÀNG
Container
Số quản lý hàng hoá
Trạng thái
Seal
Tàu
Số chuyến
Ngày cập
Số tờ khai
Trạng thái tờ khai
Hải quan giám sát
Ngày tờ khai
Hải quan mở tờ khai
Mã số thuế
Tên doanh nghiệp
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
No data to display

▼ KẾT XUẤT EXCEL