KẾ HOẠCH CA MÁNG NGÀY 

v
TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 BAI / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
3
2 CAU RTG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
4
3 BAI CONT HANG + RONG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2
4 CAU TAU / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2
5 BRIGHT FUJI / DISCHARGING
M1-NHAPPHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

OK-Dỡ tàu, vận chuyển cont từ tàu về bãi dùng cẩu tàu và RTG
5 1 4 1
5 BRIGHT FUJI / DISCHARGING
M2-NHAPPHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

OK-Dỡ tàu, vận chuyển cont từ tàu về bãi dùng cẩu tàu và RTG
5 1 4 1
6 MG FIR / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
6
6 MG FIR / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
6 1
6 MG FIR / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
7 1
7 FELICIA K / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
4
7 FELICIA K / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6 1
7 FELICIA K / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6
7 FELICIA K / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6
7 FELICIA K / LOADING
M4PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6 1
TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 KHO / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Bãi - Cẩu Cảng - Ôtô CH
15 1
1 KHO / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Bãi - Cẩu Cảng - Ôtô CH
15 1
2 BAI / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2
2 BAI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Đóng hàng Tinh Bột bao bành từ Xe chủ hàng vào container và xếp lô chờ xuất tàu
3 1 1 1
3 CAU RTG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
4
4 BAI CONT HANG + RONG / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2
5 CAU TAU / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2
6 MG FIR / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
6 1 1
6 MG FIR / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
6 1
7 TRUONG HUNG 28 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
3 1 1 1
8 VIET HOANG 01 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Kiểm đếm - Ôtô CH
15 1 1
9 FELICIA K / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
4
9 FELICIA K / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6 1
9 FELICIA K / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6
9 FELICIA K / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6
9 FELICIA K / LOADING
M4PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Cẩu tàu - Bỏ gù - Thùng - Hầm tàu
6 1
10 MINH PHUC 88 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm (4-6K) - Phễu - Ôtô CH - Qua cân
3 1 1
TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Công nhân bốc xếp Đội giao nhận Ôtô Cảng Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải