KẾ HOẠCH CA MÁNG NGÀY 

v
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 FG EUCALYPTUS / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2
1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1 7 1
1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1 6
1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
6
1 FG EUCALYPTUS / LOADING
M4PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1 6
2 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6 1
2 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6 1
2 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6 1
3 BAYANI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6
3 BAYANI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
6
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
1 SILVER SAFETY / EXPORT-STORAGE
XKHO1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CG - phễu - tịnh bao 50 - hạt - băng chuyền - kiểm đếm - Ôtô CH - Qua cân
1 15
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
2
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 7 1
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
6
2 FG EUCALYPTUS / LOADING
M4PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6
3 QUANG VINH 568 / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Kiểm đếm - Cẩu Cảng - Hầm tàu
1 13 1
4 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6 1
4 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6
4 INLACO EXPRESS / DISCHARGING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6
5 TRUNG HUY 588 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Kiểm đếm - Ôtô CH
1 15 1
5 TRUNG HUY 588 / DISCHARGING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Kiểm đếm - Ôtô CH
1 15 1
6 BAYANI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
1 6
6 BAYANI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Xe nâng Cảng - Cẩu tàu - Ôtô CH - Kiểm đếm (>15T)
15T)
6
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe nâng Xe xúc, đào, ủi Băng tải