KẾ HOẠCH CA MÁNG NGÀY 

v
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải
1 PULAU TOUYI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1
1 PULAU TOUYI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1
2 HAI PHAT 18 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm - Ôtô CH - Qua cân
1 10 1
3 SEA WISDOM / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1
3 SEA WISDOM / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1
3 SEA WISDOM / LOADING
XKHOPHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CH - Ôtô CH
1
4 MAGIC PEARL / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CG - phễu - tịnh bao 50 - hạt - băng chuyền - kiểm đếm - Ôtô CH - Qua cân
1 1 9 1
4 MAGIC PEARL / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1 7 1
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải
1 PULAU TOUYI / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1
1 PULAU TOUYI / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1
2 HAI PHAT 18 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm - Ôtô CH - Qua cân
1 1
3 VIET NHAT 06 / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
1
3 VIET NHAT 06 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Ngoạm - Ôtô CH - Qua cân
1
4 SEA WISDOM / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 7 1
4 SEA WISDOM / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1 1
4 SEA WISDOM / LOADING
XKHOPHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Kho - Xe xúc CH - Ôtô CH
1
4 SEA WISDOM / LOADING
M3PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - cẩu tàu - xá bành - hầm tàu
1 6 1
5 HAM RONG 8 / DISCHARGING
PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Chưa thiết lập tác nghiệp
1
5 HAM RONG 8 / DISCHARGING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Hầm tàu - Cẩu Cảng - Kiểm đếm - Ôtô CH
1
6 MAGIC PEARL / LOADING
M1PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1 7 1
6 MAGIC PEARL / LOADING
M2PHƯƠNG ÁN TÁC NGHIỆP

Ôtô CH - Qua cân - Băng chuyền Cảng - hầm tàu
1 7 1
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào, ủi, lật Băng tải