PHÂN CÔNG NGUỒN LỰC CA MÁNG NGÀY 

v
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào Băng tải
TT Tàu/ bãi Máng Đội giao nhận Lái cẩu Lái xe -Nâng-Xúc-Ủi-Đào Ôtô Cảng Công nhân bốc xếp Cẩu cảng Xe xúc đào Băng tải